سایت شرکتی

500000

بانک اطلاعات عمومی

5000000

فروشگاه اینترنتی

2000000

بانک اطلاعات شهری

2000000