Jquery AJAX

برای ارسال یک درخواست AJAX به سرور چه کاری باید انجام داد