آموزش

حذف تگهای HTML از مدل JSON

برای حذف تگهای HTML از مدل JSON می توان از کد زیر استفاده نمود :

 

 

 $.each(model, function(key, value) {
    $.each(value, function(_key, _value) {
      if (typeof _value === 'string') {
        // this is a string
        model[key][_key] = _value.replace(/<\/?[^>]+>/gi, '');.
      }else{
        model[key][_key] = _value;
      }

    });
  });