آموزش

برای ارسال یک درخواست AJAX به سرور چه کاری باید انجام داد

$("button").click(function(){
 $.post("demo_test_post.asp",
 {
  name: "Donald Duck",
  city: "Duckburg"
 },
 function(data, status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
 });
});