سایت شرکتی

500,000

بانک اطلاعات عمومی

5,000,000

فروشگاه اینترنتی

2,000,000

بانک اطلاعات شهری

2,000,000