سایت شرکتی

5,000,000

بانک اطلاعات عمومی

5,000,000

فروشگاه اینترنتی

20,000,000

بانک اطلاعات شهری

10,000,000