آموزش

افزودن شماره خط (Line Number) در SQL Developer

ابتدا وارد قسمت زیر می شویم  : 

 Tools | Preferences | Code Editor | Line Gutter 

وسپس مطابق شکل گزینه مورد نظر را فعال می کنیم  :